Home

ที่พักสงฆ์วิริยะธรรมเกิดขึ้นด้วยความดำริของอ.กำพล ทองบุญนุ่ม และคุณสินีนาฎ ประเสริฐภักดี จากชมรมเพื่อนคุณธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ พร้อมคณะญาติธรรม ได้ร่วมกันพัฒนาที่พักสงฆ์วิริยะธรรมให้เป็นสัปปายะสถาน ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

กำหนดการคอร์สปฏิบัติธรรมที่ที่พักสงฆ์ฯ

กำหนดการคอร์สปฎิบัติธรรมสำหรับคนจีนที่ที่พักสงฆ์ฯ (คนไทยเข้าร่วมได้)

กำหนดการคอร์สปฎิบัติธรรมนอกสถานที่